الاثنين، 20 ديسمبر 2010


  * ترجع خبرتنا مع المنسوجات و القماش الى عام 1985 , منذ هذا الوقت وضعنا كل مواردنا و مجهوداتنا لأرضاء عملائنا .
ان منتجاتنا صنعت من أجود أنواع الخامات و تخضع لأعلى مستوى من رقابة الجودة لأرضاء عملائنا الدائمين .

English
Our experience with yarns and fabrics dates back to 1985, since this time
we have put all our resources and our efforts to please  our clients
Our collection is made from the highest quality raw materials and are subjected to stringent quality control in order to satisfy our faithful clients
français
Notre expérience avec des fils et des tissus remonte à 1985, depuis ce temps nous avons mis toutes nos ressources et nos efforts pour nos clients s'il vous plaît.
Notre collection se compose de la qualité des matières premières et sont soumis à un contrôle qualité rigoureux afin de satisfaire nos clients fidèles

Deutsch
Unsere Erfahrungen mit Garnen und Geweben reicht zurück bis 1985, seit dieser Zeit haben wir alle unsere Ressourcen und unsere Bemühungen, unseren Kunden setzen Sie bitte. Unsere Kollektion ist von höchster Qualität Rohstoffen hergestellt und unterliegen strengen Qualitätskontrollen unterzogen, um unseren treuen Kunden zu befriedigen

Italia
La nostra esperienza con filati e tessuti risale al 1985, dal momento che questa volta
Abbiamo messo tutte le nostre risorse ei nostri sforzi per soddisfare i nostri clienti.
La nostra collezione è composta dalla più alta qualità delle materie prime e sono sottoposti a severi controlli di qualità, al fine di soddisfare i nostri clienti fedeli

Türkçe
iplik ve kumaş ile deneyimlerimiz bu yana hepimiz kaynakları ve müşterilerimizin memnun etmek için çabalarımızı koyduk, 1985 yılına dayanıyor.
Bizim toplama ve en kaliteli hammaddelerden yapılan sipariş bizim sadık müşterileri memnun etmek için sıkı kalite kontrol tabi tutulur

中国
我们与纱线及面料的经验可以追溯到1985年,因为这一时间
我们已经把所有的资源和我们的努力取悦我们的客户。
我们收集是由最优质的原材料和受到严格的质量控制,以满足我们的忠实客户